Natisni

Planinski dom Resevna

19.01.2022

Znesek, višina sredstev: 124.003,80 €
Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Znesek, višina sofinanciranja: 50.000,00 €
Status - faza: V teku

Vlagatelj: Planinsko društvo Šentjur

Partnerji: Občina Šentjur, 360PESKOVNIK, Vid Slana s.p.

Operacija predvideva obnovo objekta, ki je zasnovana glede na naravne in ustvarjene danosti
lokacije. Objekt je integriran v okolje v smislu minimalne degradacije okolice glede na konfiguracijo
parcele, tipografijo lokalne arhitekture in želje po bivanjski kvaliteti. Namen operacije je predvsem
prenoviti nočitvene kapacitete doma, saj te trenutno ne omogočajo kvalitetnega bivanja v
planinskem domu. Z operacijo bomo tako zagotovili infrastrukturne pogoje za trženje namestitvenih
kapacitet v Planinskem domu na Resevni in tako omogočili dodatna ležišča za vse obiskovalce,
pohodnike, kolesarje, turiste in druge, ki bodo lahko prelepo lokacijo doma koristili kot izhodiščno
točko za aktivno preživljanje prostega časa. Prav tako pa bodo s tem postavljeni infrastrukturni
pogoji, ko bo možno v dom sprejemati tudi skupine otrok in mladine ter tako organizirati različne
naravoslovne tabore.
Cilji, ki bodo realizirani z izvedbo načrtovane operacije:
 Ureditev sanitarij in sob v Planinskem domu na Resevni
 Vzpostavitev novega delovnega mesta
 zagotovljena infrastruktura za izvajanje programov naravoslovnih taborov za otroke in
mladino, nadgradnja turističnih programov, njihovo izboljšano trženje ter ustvarjanje pogojev
za razvoj podjetniških iniciativ na območju,
 zagotovljena infrastruktura za medgeneracijsko in društveno povezovanje,
 krepitev regijske turistične ponudbe,
 zagotavljanje pogojev za razvijanje zavesti o pomeni naravnega okolja, predvsem gozda pri
otrocih in mladih,
 medgeneracijsko druženje s prenosom tradicionalnih znanj od starejših k mladim,
 promocija in diseminacija projektnih rezultatov ciljnim skupinam,
 predstavljanje naravne dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah.

Operacije predvideva aktivnosti:

 Koordinacija in vodenje
 Gradbena dela in izvedba instalacij na Planinskem domu Resevna
 Priprava in tisk letakov
 Promocija in organizacija zaključnega dogodka

Celotna vrednost operacije: 124.003,80 EUR

Znesek sofinanciranja CLLD: 50.000,00 EUR

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/info/food-
farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Povezava na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si)